لمبه و الوار

چوب کاج دارای انواع مختلفی است مانند چوب نراد , چوب یولکا یا چوب ساسنا اما برای تولید لمبه بدلیل ظرافت لمبه باید از بهترین چوب برای ساخت آن استفاده شود یعنی چوب کاج یولکا یا نراد که داراي بافت مطلوب و مناسب ميباشند كه در ضخامت هاي مختلف و در مقاطع فاق و زبانه يا چهار تراش توليد مي گردد.